Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje petlje Vranjska banja na autoputu A1 (E-75) Beograd - Niš – granica sa Severnom Makedonijom, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac, grad Vranje

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje petlje Vranjska banja na autoputu A1 (E-75) Beograd - Niš – granica sa Severnom Makedonijom, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac, grad Vranje

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje  da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje petlje Vranjska banja na autoputu A1 (E-75) Beograd - Niš – granica sa Severnom Makedonijom, deonica Vladičin Han - Donji Neradovac, L=3000m na KP u KO Moštanica, grad Vranje , zaveden pod brojem 353-02-04685/2022-03 od 21.12.2022. godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.