Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) "Аутопут-Тргоматик"- Прва фаза са прикључним гасоводом на територији градске општине Сурчин, град Београд

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) "Аутопут-Тргоматик"- Прва фаза са прикључним гасоводом на територији градске општине Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) "Аутопут-Тргоматик"- Прва фаза са прикључним гасоводом на к.п.бр. 4634/8, 4635/9 и 4708/3 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд,  заведен под бројем 353-02-00740/2021-03 од 16.03.2021. године, носиоца пројекта ЈП “СРБИЈАГАС”, Булевар ослобођења 69, 21 000 Нови Сад.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.