Решење којим се обуставља поступак по захтеву носиоца пројекта Токи -1“, Бранка Ђонлића 25б, Богатић

Решење којим се обуставља поступак по захтеву носиоца пројекта Токи -1“, Бранка Ђонлића 25б, Богатић

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се обуставља поступак по захтеву носиоца пројекта Токи -1“, Бранка Ђонлића 25б, Богатић, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат вађења речних наноса из инундације реке Дрине од km 0+850 до 1+050 на КП бр. 5685 КО Црна Бара, општина Богатић.

Против овог решења може се изјавити жалба Влади путем овог органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.