Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu nosioca projekta Toki -1“, Branka Đonlića 25b, Bogatić

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu nosioca projekta Toki -1“, Branka Đonlića 25b, Bogatić

Na osnovu čl. 10. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće


O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E


Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu nosioca projekta Toki -1“, Branka Đonlića 25b, Bogatić, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat vađenja rečnih nanosa iz inundacije reke Drine od km 0+850 do 1+050 na KP br. 5685 KO Crna Bara, opština Bogatić.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.