Решење којим се исправља грешка у решењу којим је утврђено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког далековода ДВ 110 kV број 1144Б ТЕ Костолац А - ТС Смедерево 3

Решење којим се исправља грешка у решењу којим је утврђено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког далековода ДВ 110 kV број 1144Б ТЕ Костолац А - ТС Смедерево 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се исправља грешка у решењу којим је утврђено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког далековода ДВ 110 kV број 1144Б ТЕ Костолац А - ТС Смедерево 3, увођење у ТС Пожаревац 2, укупне дужине од око 4,7 km, на територији Града Пожаревца, заведен под бројем 353-02-2356/2020-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалбу на Решење о исправци грешке заинтересована јавност може изјавити Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.