Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградња моста преко реке Дуленке

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградња моста преко реке Дуленке

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградња моста преко реке Дуленке, на km 27+155.15 на државном путу IIА реда број 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац, на к.п. бр. 311, 2586, 2587, 4039/1 и 4042/7 К.О. Рековац, на територији општине Рековац, заведен под бројем 353-02-00333/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.