Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnja mosta preko reke Dulenke

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnja mosta preko reke Dulenke

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R. Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnja mosta preko reke Dulenke, na km 27+155.15 na državnom putu IIA reda broj 183, deonica: Gornja Sabanta – Rekovac, na k.p. br. 311, 2586, 2587, 4039/1 i 4042/7 K.O. Rekovac, na teritoriji opštine Rekovac, zaveden pod brojem 353-02-00333/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.