Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке на км. 4+065 државног пута  IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац деоница: петља Ниш исток -Малча,реконструкцију приступне саобраћајнице и регулацију водотока, на катастарским парцелама бр. 7646, 1496, 1499, 1497, 1498, 1622, 1626/1, 1633, 1459/2, 1474, 15,14, 1629/1, 1629/3, 1631, 1632, 1634 и 1636, све КО Горњи Матејевац, на територији града Ниша, на основу издатих Локацијски услови, број: 350-02-00233/2020-14 од 29.07.2020. године, које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,е, у складу са Планом генералне регулације подручја градске општине Пантелеј четврта фаза север („Сл. лист града Ниша“, бр. 44/19)., носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, заведен под бројем 353-02-01583/2021-03.

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на веб-сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење, путем овог органа у року од 15 дана од дана објављивања огласа.