Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta preko Matejevačke reke na km. 4+065 državnog puta  IIB reda br. 426, u selu Gornji Matejevac deonica: petlja Niš istok -Malča,rekonstrukciju pristupne saobraćajnice i regulaciju vodotoka, na katastarskim parcelama br. 7646, 1496, 1499, 1497, 1498, 1622, 1626/1, 1633, 1459/2, 1474, 15,14, 1629/1, 1629/3, 1631, 1632, 1634 i 1636, sve KO Gornji Matejevac, na teritoriji grada Niša, na osnovu izdatih Lokacijski uslovi, broj: 350-02-00233/2020-14 od 29.07.2020. godine, koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,e, u skladu sa Planom generalne regulacije područja gradske opštine Pantelej četvrta faza sever („Sl. list grada Niša“, br. 44/19)., nosioca projekta JP PUTEVI SRBIJE, zaveden pod brojem 353-02-01583/2021-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na veb-sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje, putem ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.