Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV бр. 102Б/1 ТЕ Костолац А – Пожаревац, на деоници од портала РП Костолац А до стуба бр. 3

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV бр. 102Б/1 ТЕ Костолац А – Пожаревац, на деоници од портала РП Костолац А до стуба бр. 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције далековода ДВ 110 kV бр. 102Б/1 ТЕ Костолац А – Пожаревац, на деоници од портала РП Костолац А до стуба бр. 3, заведено под бројем 353-02-359/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства , сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалбу на решење заинтересована јавност може изјавити Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.