Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV br. 102B/1 TE Kostolac A – Požarevac, na deonici od portala RP Kostolac A do stuba br. 3

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV br. 102B/1 TE Kostolac A – Požarevac, na deonici od portala RP Kostolac A do stuba br. 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV br. 102B/1 TE Kostolac A – Požarevac, na deonici od portala RP Kostolac A do stuba br. 3, zavedeno pod brojem 353-02-359/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva , svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalbu na rešenje zainteresovana javnost može izjaviti Vladi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.