Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, на територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, на територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, на територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац, као и да је одредило њен обим и садржај, на захтев носиоца пројекта, предузећа Рудник и флотација ''Рудник'' д.о.о, Мише Михајловића 2, Рудник, а које је заведено под бројем 353-02-911/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарствa заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.