Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, na teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, na teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, na teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac, kao i da je odredilo njen obim i sadržaj, na zahtev nosioca projekta, preduzeća Rudnik i flotacija ''Rudnik'' d.o.o, Miše Mihajlovića 2, Rudnik, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-911/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.