„Nikolg d.o.o.“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности 2По+НПр+ВПр+1+2Пк+Гал, на кп. бр. 1502/138 КО Копаоник, Блок 15, Национални Парк „Копаоник“, општинa

„Nikolg d.o.o.“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности 2По+НПр+ВПр+1+2Пк+Гал, на кп. бр. 1502/138 КО Копаоник, Блок 15, Национални Парк „Копаоник“, општинa

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња пансионског објекта спратности 2По+НПр+ВПр+1+2Пк+Гал, на кп. бр. 1502/138 КО Копаоник, Блок 15, Национални Парк „Копаоник“, на територији општине Рашка, носиоца пројекта Nikolg d.o.o.“ Булевар Пека Дапчевића бр. 58 Београд, које је заведено под бројем 353-02-02249/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.