„Nikolg d.o.o.“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti 2Po+NPr+VPr+1+2Pk+Gal, na kp. br. 1502/138 KO Kopaonik, Blok 15, Nacionalni Park „Kopaonik“, opština

„Nikolg d.o.o.“ Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti 2Po+NPr+VPr+1+2Pk+Gal, na kp. br. 1502/138 KO Kopaonik, Blok 15, Nacionalni Park „Kopaonik“, opština

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja pansionskog objekta spratnosti 2Po+NPr+VPr+1+2Pk+Gal, na kp. br. 1502/138 KO Kopaonik, Blok 15, Nacionalni Park „Kopaonik“, na teritoriji opštine Raška, nosioca projekta Nikolg d.o.o.“ Bulevar Peka Dapčevića br. 58 Beograd, koje je zavedeno pod brojem 353-02-02249/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.