ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградње аутопута на стубовима на целој дужини од краја наплатног платоа до почетка моста на Сави, на територији општине Рума

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградње аутопута на стубовима на целој дужини од краја наплатног платоа до почетка моста на Сави, на територији општине Рума

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградње аутопута на стубовима на целој дужини од краја наплатног платоа до почетка моста на Сави, на деоници од km 65+300.00 до km 66+970.00 КО Кленак на територији општине Рума, заведено под бројем 353-02-03725/2022-03, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа