Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера „MESSER TEHNOGAS“ а.д. Београд, Бањички пут 62, Раковица

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера „MESSER TEHNOGAS“ а.д. Београд, Бањички пут 62, Раковица

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријему захтева за ревизију

интегрисане дозволе

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера „MESSER TEHNOGAS“ а.д. Београд, Бањички пут 62, Раковица, 11090 Београд, број: 353-01-00003/2012-05, од 16.03. 2015. године, за рад постројења и обављање активности производње медицинских гасова и пратеће опреме,  на локацији катастарских парцела бр. 158/2, 159/1, 160/1 КО Стара Раковица.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21).