Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ a.d. Beograd, Banjički put 62, Rakovica

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ a.d. Beograd, Banjički put 62, Rakovica

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE 

o prijemu zahteva za reviziju

integrisane dozvole

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ a.d. Beograd, Banjički put 62, Rakovica, 11090 Beograd, broj: 353-01-00003/2012-05, od 16.03. 2015. godine, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje medicinskih gasova i prateće opreme,  na lokaciji katastarskih parcela br. 158/2, 159/1, 160/1 KO Stara Rakovica.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje na podneti zahtev možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21).