Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

                                               
ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, Огранак Сталаћ, број захтева: 353-01-01766/2020-03, за рад целокупног постројења зa производњу опеке у насељу Сталаћ,  на адреси Југ Богданова бб, 37212 Сталаћ, на локацији КП бр. 1352/2 и 1352/1 КО Сталаћ, општина Ћићевац.
Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.