Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

                                               
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za izdavanje

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Stalać, broj zahteva: 353-01-01766/2020-03, za rad celokupnog postrojenja za proizvodnju opeke u naselju Stalać,  na adresi Jug Bogdanova bb, 37212 Stalać, na lokaciji KP br. 1352/2 i 1352/1 KO Stalać, opština Ćićevac.
Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.