Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин, број 353-01-00322/11-02, Трг ослобођења бр.5, Апатин, за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива, на локацији катастарских парцела бр. 2304, 7803/3 и 660/1, све КО Апатин. Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.