Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin, broj 353-01-00322/11-02, Trg oslobođenja br.5, Apatin, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje piva, na lokaciji katastarskih parcela br. 2304, 7803/3 i 660/1, sve KO Apatin. Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.