„YUNIRISK“ д.о.о. Београд - Захтева за издавање интегрисане дозволе

„YUNIRISK“ д.о.о. Београд - Захтева за издавање интегрисане дозволе

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештавамо органе, организације и јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „YUNIRISK“ д.о.о. Београд, ул. Богољуба Петковића бр.2и, Барајево, број захтева: 353-01-01881/2022-03, за рад постројења и обављање активности складиштења и третмана неопасног и опасног отпада инертизацијом у MID-MIX постројењу, складиштења и третмана амбалаже на локацији у Барајеву, на к.п. број 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 и 2907/1 све К.О. Барајево.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, 4. спрат, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 радних дана од дана објављивања обавештења у дневном листу, као и на сајту Министарства.

Мишљење о поднетом захтеву можете доставити овом органу у писаној форми, у року од 15 радних дана од дана објављивања овог обавештења.