„YUNIRISK“ d.o.o. Beograd - Zahteva za izdavanje integrisane dozvole

„YUNIRISK“ d.o.o. Beograd - Zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštavamo organe, organizacije i javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera „YUNIRISK“ d.o.o. Beograd, ul. Bogoljuba Petkovića br.2i, Barajevo, broj zahteva: 353-01-01881/2022-03, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti skladištenja i tretmana neopasnog i opasnog otpada inertizacijom u MID-MIX postrojenju, skladištenja i tretmana ambalaže na lokaciji u Barajevu, na k.p. broj 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1 sve K.O. Barajevo.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, 4. sprat, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja obaveštenja u dnevnom listu, kao i na sajtu Ministarstva.

Mišljenje o podnetom zahtevu možete dostaviti ovom organu u pisanoj formi, u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.