"SMURFIT KAPPA" доо Београд - Захтев за издавање интегрисане дозволе

"SMURFIT KAPPA" доо Београд - Захтев за издавање интегрисане дозволе

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за издававање интегрисане дозволе   

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера "SMURFIT KAPPA" доо Београд, број захтева: 353-01-02549/2011-02, за рад целокупног постројења и обављање активности производње папира и картона,  на локацији катастарских парцела бр.5112/2, 5112/13, 5112/16 и 5112/17 КО Палилула, Београд.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21).