"SMURFIT KAPPA" doo Beograd - Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

"SMURFIT KAPPA" doo Beograd - Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu zahteva za izdavavanje integrisane dozvole   

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera "SMURFIT KAPPA" doo Beograd, broj zahteva: 353-01-02549/2011-02, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje papira i kartona,  na lokaciji katastarskih parcela br.5112/2, 5112/13, 5112/16 i 5112/17 KO Palilula, Beograd.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje na podneti zahtev možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21).