"Дреник НД"д.о.о, Београд - Захтев за интегрисану дозволу

"Дреник НД"д.о.о, Београд - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за интегрисану дoзволу

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за интегрисану дозволу од оператера "Дреник НД"д.о.о. Београд, број захтева: 353-01-04351/2022-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t на дан, на локацији катастарске парцеле бр. 1025/1 КО Крњача.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Мишљење о поднетом захтеву можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.