"Drenik ND"d.o.o, Beograd - Zahtev za integrisanu dozvolu

"Drenik ND"d.o.o, Beograd - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:                                              

OBAVEŠTENjE

o podnetom zahtevu za integrisanu dozvolu

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za integrisanu dozvolu od operatera "Drenik ND"d.o.o. Beograd, broj zahteva: 353-01-04351/2022-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan, na lokaciji katastarske parcele br. 1025/1 KO Krnjača.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje o podnetom zahtevu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.