Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ
о израђеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Сталаћ, Југ Богданова бб, 37212 Сталаћ, под бројем: 353-01-01766/2020-03, за рад постројења за производњу грађевинских производа од печене глине, на локацији к.п.бр.1352/2 и 1352/1, КО Сталаћ, општина Ћићевац.
Увид у израђени нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени нацрт интегрисане дозволе, овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.