Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:


OBAVEŠTENjE
o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Stalać, Jug Bogdanova bb, 37212 Stalać, pod brojem: 353-01-01766/2020-03, za rad postrojenja za proizvodnju građevinskih proizvoda od pečene gline, na lokaciji k.p.br.1352/2 i 1352/1, KO Stalać, opština Ćićevac.
Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni nacrt integrisane dozvole, ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.