Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ

о решењу о издавању интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарствo заштите животне средине донело Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова бр.1, Шабац, број захтева: 353-01-00063/2011-02, за рад постројења и обављање производње керамичких плочица, на локацији Североисточна индустријска зона у Шапцу, на катастарским парцелама  1/1, 1/5, 1/14 и 1/15 K.O. Јеленча. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.