Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „ZORKA-KERAMIKA“ d.o.o. Šabac

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „ZORKA-KERAMIKA“ d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE

o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „ZORKA-KERAMIKA“ d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova br.1, Šabac, broj zahteva: 353-01-00063/2011-02, za rad postrojenja i obavljanje proizvodnje keramičkih pločica, na lokaciji Severoistočna industrijska zona u Šapcu, na katastarskim parcelama  1/1, 1/5, 1/14 i 1/15 K.O. Jelenča. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.