Издавање дозволе за сакупљање дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе

Издавање дозволе за сакупљање дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 76

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45-05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/2018 – др. закон)

Пријаве се подносе

Министарствo заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може


Услови за подносиоце захтева за пријаву на Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива:

– Уплата административне таксе:
жиро рачун: 840-742221843-57, сврха: административна такса, прималац:Буџет Републике Србије, износ 3.540,00 динара., позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац (или захтев) за добијање дозволе за сакупљање;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године);
  • Копија решења о испуњавању ветеринарско санитарних услова за објекте за складиштење жаба, пужева, пијавица и корњача;

Образац