CITES дозволе и потврде

CITES дозволе и потврде

CITES дозволе и потврде издају се на основу Закона о порврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Службени лист СРЈ”, бр. 11/01), Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11), Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10) и Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09):

  1. Захтев за CITES дозволу
  2. Захтев за CITES дозволу – ПРИЛОГ
  3. Захтев за потврду за CITES врсте унутар Републике Србије (држање-излагање-трговина-премештај)
  4. Захтев за увоз живих примерака алохтоних дивљих врста које нису на Прилозима I до IX Правилника
  5. Упутство за подношење захтева за CITES дозволе и потврде (Guide for CITES permit – certificate applications)

Списак тарифних ознака за робу која подлеже или може да подлеже прибављању CITES дозвола, потврда или других исправа


Информације о статусу дивљих врста које се налазе на CITES Додацима можете пронаћи овде:

– https://www.speciesplus.net/
– https://cites.org/eng/app/appendices.php