Дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

Дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94

Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 6/14), члан 6.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), члан 4. став 2

Пријаве се подносе

Министарство заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може


Услови за подносиоце захтева за издавање дозвола за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива :

– Уплата административне таксе по тарифном броју 189:

  • ж.р.:840-742221843-57,
  • сврха: административна такса,
  • прималац: Буџет Републике Србије,
  • износ: 3.540,00 дин.,
  • позив на број: 97 50-016;
  • Извод из АПР (када се први пут подноси захтев у току текуће године);
  • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за увоз;

Документи/доказ о пореклу робе:

1) копија уговора/рачуна са ино-партнером од ког је купљена роба


Образац

Oбразац захтева за издавање дозволе за увоз