Izdavanje dozvola za translokaciju riba

Izdavanje dozvola za translokaciju riba

Zahtev za translokaciju podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem radi poribljavanja ribolovnih voda i radi spašavanja ugrožene ribe i njenog premeštanja u drugu ribolovnu vodu.

Zahtev za izdavanje dozvole za translokaciju riba sadrži sledeće podatke:

  • ribolovna voda iz koje se vrši translokacija;
  • ribolovna voda u koju se vrši translokacija;
  • period obavljanja translokacije;
  • lica koja će obavljati translokaciju.

Uz zahtev korisnik podnosi i mišljenje ovlašćene stručne kuće.

Translokacija se vrši autohtonim vrstama riba uz potvrdu o zdravstvenom stanju, a u prisustvu nadležnog inspektora u oblasti korišćenja ribljeg fonda.

Gde i kako

Programi se podnose:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Čl. 26. stav 8. i 31. stav 6. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).