Izdavanje dozvola za selektivni ribolov

Izdavanje dozvola za selektivni ribolov

Zahtev za izdavanje dozvole za selektivni ribolov podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem radi sprečavanja razvoja alohtonih vrsta ili prenamnožavanja pojedinih vrsta riba na ribarskom području.

Zahtev za izdavanje dozvole za selektivni ribolov sadrži:

  • podatke o vremenu i načinu ribolova;
  • vrsti i količini ribe koju treba izloviti;
  • lica koja vrše selektivni izlov;
  • dalje postupanje sa ulovljenom ribom.

Selektivni ribolov se vrši u prisustvu nadležnog inspektora u oblasti korišćenja ribljeg fonda.

Gde i kako

Zahtev se podnosi:

Ministarstvu zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

Član 31. stav 6. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14).