Успостављена Мрежа за регионалну политику и онлајн сарадњу са циљем промоције ублажавања климатских промена

Успостављена Мрежа за регионалну политику и онлајн сарадњу са циљем промоције ублажавања климатских промена

Конференција “Од преноса законодавства ЕУ у области климатских промена до имплементације мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште – међусекторски аспекти“ одржана је у Риму, као последња у низу активности у оквиру регионалног пројекта. Поред Министарство пољопривреде и заштите животне средине Србије, на пројекту: „Израде националних стратегија развоја праћениог смањењем емисијама гасова са ефектом стаклене баште у региону ЈИЕ (LOCSEE - Low Carbon South East Europe)‟ су учествовали научни институти Грчке, Италије, Аустрије, као и министарства надлежна за питања животне средине Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Албаније. Поред осталог пројекат је од значаја и са аспекта јачања регионалне сарадње.

Један од резултата пројекта је и успостављена Мрежа за регионалну политикуи и онлајн сарадњу са циљем промоције ублажавања климатских промена и прилагођавања на измењене климатске услове. На овај начин, доносиоцима одлука земаља Југоисточне Европе пружена је могућност за успостављање сарадње, размену искустава и добрих пракси неопходних за јачање капацитета и подизање знања у свакој од земаља учесница на пројекту.

Кроз пројекат су идентификовани сектори за које је израђена анализа техничких, економских и тржишних потенцијала за допринос смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште на националном нивоу. У Републици Србији идентификован је сектор управљања отпадом и у сарадњи са Машинским факултетом у Београду израђен је приручник којим се анализирају могућности за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште у поменутом сектору. Анализе су показале да су рехабилитација дивљих и изградња санитарних депонија уз развој технологије за производњу биогаса као и повећање рециклаже и одвојено сакупљање биолошког отпада примери доброг управљања отпадом, праћени исплативим смањењем емисија гасова са ефектом стаклене баште. Са друге стране, иако мере за комплетан третман мешовитог отпада пре одлагања на депонију спадају у скупље мере, не треба их одбацити с обзиром на позитивне утицаје са аспекта заштите климе, али и животне средине у целини.

Резултати ових анализа од значаја су и са аспекта испуњавања међународних обавеза као и обавеза у процесу усклађивања националног са законодавством ЕУ. Како би се земљама у региону олакшао овај процес, у оквиру пројекта израђени су и Извештај о прегледу стања у региону Југоисточне Европе и Приручник за усаглашавање са законодавством ЕУ у области климатских промена на основу којих је сумиран Национални имплементациони план за усаглашавање са законодавством ЕУу области климатских промена. Имплементациони план пружа преглед транспозиције релевантних закона и пратећих правних аката у Србији а који се односе на ЕУ Пакет за климу и енергију.

Сва документаи доступна су на https://www.locsee.eu/