Uspostavljena Mreža za regionalnu politiku i onlajn saradnju sa ciljem promocije ublažavanja klimatskih promena

Uspostavljena Mreža za regionalnu politiku i onlajn saradnju sa ciljem promocije ublažavanja klimatskih promena

Konferencija “Od prenosa zakonodavstva EU u oblasti klimatskih promena do implementacije mera za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte – međusektorski aspekti“ održana je u Rimu, kao poslednja u nizu aktivnosti u okviru regionalnog projekta. Pored Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije, na projektu: „Izrade nacionalnih strategija razvoja praćeniog smanjenjem emisijama gasova sa efektom staklene bašte u regionu JIE (LOCSEE - Low Carbon South East Europe)‟ su učestvovali naučni instituti Grčke, Italije, Austrije, kao i ministarstva nadležna za pitanja životne sredine Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Albanije. Pored ostalog projekat je od značaja i sa aspekta jačanja regionalne saradnje.

Jedan od rezultata projekta je i uspostavljena Mreža za regionalnu politikui i onlajn saradnju sa ciljem promocije ublažavanja klimatskih promena i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Na ovaj način, donosiocima odluka zemalja Jugoistočne Evrope pružena je mogućnost za uspostavljanje saradnje, razmenu iskustava i dobrih praksi neophodnih za jačanje kapaciteta i podizanje znanja u svakoj od zemalja učesnica na projektu.

Kroz projekat su identifikovani sektori za koje je izrađena analiza tehničkih, ekonomskih i tržišnih potencijala za doprinos smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom nivou. U Republici Srbiji identifikovan je sektor upravljanja otpadom i u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu izrađen je priručnik kojim se analiziraju mogućnosti za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u pomenutom sektoru. Analize su pokazale da su rehabilitacija divljih i izgradnja sanitarnih deponija uz razvoj tehnologije za proizvodnju biogasa kao i povećanje reciklaže i odvojeno sakupljanje biološkog otpada primeri dobrog upravljanja otpadom, praćeni isplativim smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte. Sa druge strane, iako mere za kompletan tretman mešovitog otpada pre odlaganja na deponiju spadaju u skuplje mere, ne treba ih odbaciti s obzirom na pozitivne uticaje sa aspekta zaštite klime, ali i životne sredine u celini.

Rezultati ovih analiza od značaja su i sa aspekta ispunjavanja međunarodnih obaveza kao i obaveza u procesu usklađivanja nacionalnog sa zakonodavstvom EU. Kako bi se zemljama u regionu olakšao ovaj proces, u okviru projekta izrađeni su i Izveštaj o pregledu stanja u regionu Jugoistočne Evrope i Priručnik za usaglašavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti klimatskih promena na osnovu kojih je sumiran Nacionalni implementacioni plan za usaglašavanje sa zakonodavstvom EUu oblasti klimatskih promena. Implementacioni plan pruža pregled transpozicije relevantnih zakona i pratećih pravnih akata u Srbiji a koji se odnose na EU Paket za klimu i energiju.

Sva dokumentai dostupna su na https://www.locsee.eu/