Подаци о пруженим услугама - Сектор за природне ресурсе

Подаци о пруженим услугама - Сектор за природне ресурсе

Полагање стручног испита за рибара

Година

Пријављено лица за   полагање стручног испита за рибара

Стручни испит за рибара   положило

Јул 2012

50

48

2013

232

142


Полагање стручног испита за рибочувара

Година

Пријављено лица за   полагање стручног испита за рибочувара

Стручни испит за   рибочувара положило

Јул 2012

28

26

2013

103

61


Издавање лиценци за рибочувара

Година

Издато лиценци за   рибочувара

Јул 2012

20

2013

38

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 7 дана.
Давање мишљења на проглашење рибарског подручја у границама заштићених подручја

Година

Издато мишљења на   проглашење рибарског подручја у границама заштићених подручја

Јул 2012

0

2013

1

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 10 дана.
Одобрење корисницима рибарских подручја на пословно-техничку сарадњу са овлашћеним стручним кућама

Година

Издато одобрeња корисницима рибарских подручја на пословно-техничку сарадњу са   овлашћеним стручним кућама

Јул 2012

0

2013

0

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 7 дана.
Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјем

Година

Издато сагласнoсти на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње   програме управљања рибарским подручјем

Јул 2012

4

2013

39

 Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 25 дана.  
Издавање решења о промени режима риболова

Година

Издато решења о промени   режима риболова

Јул 2012

2

2013

2

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.
Издавање дозвола за транслокацију риба

Година

Издато дозвола за   транслокацију риба

Јул 2012

0

2013

3

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 7 дана.
Издавање дозвола за реинтродукцију аутохтоних врста риба

Година

Издато дозвола за реинтродукцију   аутохтоних врста риба

Јул 2012

0

2013

2

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 10 дана.


Издавање дозвола за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза

Година

Издато дозвола за   порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза

Јул 2012

0

2013

0

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.
Сагласност корисницима рибарских подручја на преграђивање и ограђивање делова риболовних вода

Година

Издато сагласности на   преграђивање и ограђивање делова риболовних вода

Јул 2012

0

2013

0

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 20 дана.
Издавање дозвола за санациони риболов

Година

Издато дозвола за   санациони риболов

Јул 2012

3

2013

11

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 10 дана.
Издавање сагласности на забрану привредног риболова

Година

Издато сагласности на   забрану привредног риболова

Јул 2012

0

2013

0

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 15 дана.
Издавање сагласности на програм едукације риболоваца

Година

Издато сагласности на   програм едукације риболоваца

Јул 2012

1

2013

3

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 10 дана.
Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

Година

Издато дозвола за   риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

Јул 2012

11

2013

20

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 10 дана.
Издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба

Година

Издато сагласности на   промет препарираних трофеја риба

Јул 2012

0

2013

0

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 7 дана.
Издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама

Година

Издато решења о   овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и   стручним организацијама

Јул 2012

0

2013

1

Просечан рок за поступање по поднетом захтеву је 7 дана.