Еко такса

Еко такса

Законом о накнадама за коришћење јавних добара прописане су, између осталих, накнаде за загађивање животне средине и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

 Обвезници плаћања накнаде за загађивање животне средине у складу са наведеним законом су:

1) лица које узрокује загађивање животне средине емисијама СО2, НО2 односно прашкастим материјама из постројења, појединачних извора емисија, за које се издаје интегрисана дозвола, односно прашкастим материјама из асфалтних база;

2) произвођачи, односно одлагач опасног отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола;

3) јавна комунална предузећа, правна лица и предузетници, која управљају комуналним отпадом.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине прописана је чланом 134. Закона  о накнадама за коришћење јавних добара. У складу са истим  чланом став 1. тачка 1) обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је правно лице и предузетник које обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину.

Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада (Сл. гласник РС бр. 86/1989/19, у даљем тексту: Уредба) прописано је плаћање еко таксе за сва правна лица и предузетнике, чиме се обезбеђују средства за унапређење и заштиту животне средине у локалним заједницама.

Уредбом су прописани критеријуми за утврђивање накнаде, делатности су разврстане према степену утицаја на животну средину (велики, средњи, мали), ближе је уређен начин обрачунавања накнаде за територију јединице локалне самоуправе, утврђен износ накнаде за плаћање (према степену негативног утицаја и величине обвезника у смислу закона којим се уређује рачуноводство), и друге одреднице за примену прописа.

Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника према члану 2. Уредбе, утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде, при чему се под претежном делатношћу, сматра она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

У прилогу Уредбе, у складу са законом о класификацији делатности, разврстана су правна лица и предузетници, тачније обвезници плаћања накнаде, у складу са степеном утицаја који делатност коју обављају има на животну средину.

Висина накнаде је у распону од 5.000 динара годишње за микро правна лица и предузетнике који обављају делатност која има мали негативан утицај на животну средину,  до 2.000.000 динара годишње за велика правна лица која обављају делатност која  има велики негативан утицај на животну средину.

Имајући у виду да су критеријуми за утврђивање износа за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине: степен негативног утицаја делатности коју обвезник обавља на животну средину, величина обвезника у складу са законом о рачуноводству и остварени приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде, Министарство заштите животне средине је мишљења да  удружење није обвезник плаћања предметне накнаде осим у случају да обављањем делатности остварује приход (а о чему је дужан да сачињава и доставља радовне финансијске извештаје), при чему утврђени износ накнаде за плаћање не може бити већи од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (члан 2. став 6. Уредбе).

      У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара приходи остварени од уплате накнада за заштиту животне средине су приход јединица локалне самоуправе. У складу са истим законом, наплату средстава контролише орган јединице локалне  самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, односно локална пореска администрација. Овом органу обвезник накнаде предаје пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде. Орган доноси решење  којим се утврђује висина накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, рок за плаћање, уплатни рачун и слично. Орган локалне пореске администрације на овај начин врши и контролу наплате средстава.

Институт Михајло Пупин омогућио је да се од 18. јула 2020. године пријаве подносе и електронским путем – паралелно и за 2019. и за 2020. годину на Порталу локалних пореских администрација (ЛПА) на адреси https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage и са упутством: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/downloads/Prijava%20na%20sistem%20LPA%20uputstvo.pdf