Успостављање система за примену оцене прихватљивости у Републици Србији

Успостављање система за примену оцене прихватљивости у Републици Србији

slika1Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са TAIEX програмом Европске Комисије, организвало је од 24. до 25. новембра, дводневни семинар под називом  ,,Успостављање система за примену Оцене прихватљивости у Републици Србији”. Семинар је првенствено био намењен представницима државних органа и организација са циљем јачања капацитета свих релевантних актера на националном и регионалном нивоу који су одговорни за имплементацију Директиве о стаништима и система за оцену прихватљивости. Један од важних задата је било и упознавање са искуствима земаља Европске Уније у примени поступка Оцене прихватљивости и синергизам овог поступка са стратешком проценом и проценом утицаја на животну средину.

На семинару је учествовало преко 50 представника државних органа и организација: Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства рударства и енергетике, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завод за заштиту природе, Града Београд, Факултета за безбедност и управљачи заштићених подручја.

У уводном обраћању помоћника министра, Слободана Ердељана у име земље корисника средтава TAIEX  програма, истакнуто је да је Република Србија у току претприступних активности за чланство у Европску Унију учинила значајне напоре у развоју законодавства заштите природе и интеграције очувања и одрживог коришћења биодиверзитета у секторске политике и законодавство и мобилизацији неопходних ресурса за транспозицију и имплементацију ЕУ законодавства у области заштите природе. Саопштено је и то да процеси ЕУ интеграција у Републици Србији дају значајан допринос имплементацији глобалних стратешких циљева очувањa и одрживог коришћења биодиверзитета, а у току је и доношење нове Стратегије заштите природе која укључује ревидовану стратегију о биолошкој разноврсности која се спроводи кроз ГЕФ/УНДП.

slika2Имајући у виду позитивна искуства из ЕУ земаља: Хрватске, Шпаније и Чешке, као и то да се у Републици Србији, као земљи кандидату за ЕУ, имплементирају Директиве о стаништима и птицама кроз национално законодавство које је у већој мери усаглашено са ЕУ законодавством, на овом семинару је уочена потреба увођења поступка Оцене прихватљивости што је пре могуће ради стицања искуства и успостављања сарадње са другим секторима у области планирања развоја и имплементације пројеката радова и активности који могу утицати на остваривање циљева очувања еколошки значајних подручја.

Идући у сусрет испуњавању предуслова за примену поступка Оцене прихватљивости, препоручује се следеће:

  • Донети и примењивати Уредбу о оцени прихватљивости  према НПАА до краја 2016.г.;
  • Обезбедити континуитет јачања капацитета, унапређење стручних организација  и формирање стручних комисија;
  • Користити ефективно ЕУ фондове у фази придруживања;
  • Ускладити Предлог уредбе о оцени прихватљивости у делу поступка Претходне оцене и Главне оцене са поступком стратешке процене утицаја  стратегија, планова и програма  у сарадњи са другим секторима нарочито са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре и Министарством рударства и енергетике ради усагласавања паралелних поступака;
  • Дефинисати поступак Претходне и Главне оцене у оквиру поступка процене утицаја на животну средину имајући у виду цињеницу да се  претходна оцена спроводи пре или током прибављања локацијске дозволе;
  • Интензивирти прикупљања података за еколошку мрежу до 2018.год.
  • Хитно приступити измени Уредбе о еколошкој мрежи као предуслов спровођењу поступка оцене прихватљивости;
  • Изменити постојеће прописе у области просторног планирања и уређења простора ради усаглашавања са ЕУ Директивама за стратешку процену, процену утицаја на зивотну средину и заштиту природе.

Детаље са семинара је могуће преузети са следећег линка.