Kонкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја "Србија - запад"

Kонкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја "Србија - запад"

На основу члана 4. ст. 1. и 3. и члана 5. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13 -УС), Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања, оглашава

К О Н К У Р С

ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА  РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА ,,СРБИЈА - ЗАПАД”

I

               Оглашава се уступање на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија-запад” и то риболовне воде реке Дрине, од ушћа Бачевачке реке до ушћа потока Врело у Брасини, Бачевачке реке, Борињске, Борањске, Радаљске, Велике реке, Крупињске, Љубовиђе и Горње Трешњице, на период од 10 година.

II

 Право пријаве на конкурс имају привредна друштва или јавна предузећа, уколико испуњавају услове из члана 5. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.

III

 Уз пријаву на конкурс, подносилац пријаве прилаже следећу документацију: 1)     решење о упису у регистар привредних субјеката; 2)     доказе о испуњености услова из члана 5. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, и то: (1)   превозна и транспортна средства у власништву (прилог: фотокопија саобраћајне дозволе), поседовање пословног простора, чамаца и пловила (уз доказ), (2)   доказ да је лице са VII степеном стручне спреме или мастер студије (уз исправе којима се доказује стручна спрема) у сталном радном односу код послодавца, или уговор о пословно-техничкој сарадњи са овлашћеном стручном установом, уз одобрење министра; (3)   доказе да су лица запослена као рибочувари у сталном радном односу ; (4)   уверење суда или другог надлежног органа о некажњавању за привредне преступе или прекршаје у року од две године пре објављивања конкурса, 3)     потврду надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије; 4)     приказ мера и активности које подносилац пријаве планира да предузме у периоду коришћења рибарског подручја, и то: (1)   мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и начине његовог повећања, (2)   мере за заштиту рибљих плодишта, (3)   услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју, (4)   опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу рибарског подручја, (5)   све остале мере са становишта заштите рибљег фонда, станишта и врста; 5)     биографију одговорног лица.

IV

Критеријуми за oцењивање и рангирање приспелих пријава: -          број рибочувара, -          техничка оспособљеност (пословни простор, возила, чамци и пловила, средства везе, ...), -          мере и активности које подносилац пријаве планира да предузме у периоду коришћења рибарског подручја, -          биографија одговорног лица (стручна спрема и искуство), -          извештај о резултатима рада у предходном периоду (за правна лица која су упретходном периоду били корисници), -          референце правног лица у обављању послова корисника рибарског подручја  (за правна лица која су у претходном периоду били корисници).

V

            Пријаве на конкурс подносе се Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, ул. Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја ,,Србија-запад”. Благовременим ће се сматрати пријаве послате на адресу Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања најкасније 10 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве које се не поднесу у одређеном року као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном документацијом неће се узимати у разматрање. Број: 324-07-275/2013-02 У Београду, 29. новембра 2013. године Електронску верзију конкурса можете преузети овде.