Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - zapad"

Konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija - zapad"

Na osnovu člana 4. st. 1. i 3. i člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13 -US), Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, oglašava

K O N K U R S

ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE DELA  RIBARSKOG PODRUČJA ,,SRBIJA - ZAPAD”

I

               Oglašava se ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-zapad” i to ribolovne vode reke Drine, od ušća Bačevačke reke do ušća potoka Vrelo u Brasini, Bačevačke reke, Borinjske, Boranjske, Radaljske, Velike reke, Krupinjske, Ljuboviđe i Gornje Trešnjice, na period od 10 godina.

II

 Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva ili javna preduzeća, ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

III

 Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave prilaže sledeću dokumentaciju: 1)     rešenje o upisu u registar privrednih subjekata; 2)     dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 5. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, i to: (1)   prevozna i transportna sredstva u vlasništvu (prilog: fotokopija saobraćajne dozvole), posedovanje poslovnog prostora, čamaca i plovila (uz dokaz), (2)   dokaz da je lice sa VII stepenom stručne spreme ili master studije (uz isprave kojima se dokazuje stručna sprema) u stalnom radnom odnosu kod poslodavca, ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ovlašćenom stručnom ustanovom, uz odobrenje ministra; (3)   dokaze da su lica zaposlena kao ribočuvari u stalnom radnom odnosu ; (4)   uverenje suda ili drugog nadležnog organa o nekažnjavanju za privredne prestupe ili prekršaje u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa, 3)     potvrdu nadležnog poreskog organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje da je podnosilac prijave izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije; 4)     prikaz mera i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja, i to: (1)   mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja, (2)   mere za zaštitu ribljih plodišta, (3)   uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području, (4)   opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja, (5)   sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta; 5)     biografiju odgovornog lica.

IV

Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava: -          broj ribočuvara, -          tehnička osposobljenost (poslovni prostor, vozila, čamci i plovila, sredstva veze, ...), -          mere i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja, -          biografija odgovornog lica (stručna sprema i iskustvo), -          izveštaj o rezultatima rada u predhodnom periodu (za pravna lica koja su uprethodnom periodu bili korisnici), -          reference pravnog lica u obavljanju poslova korisnika ribarskog područja  (za pravna lica koja su u prethodnom periodu bili korisnici).

V

            Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za ustupanje na korišćenje dela ribarskog područja ,,Srbija-zapad”. Blagovremenim će se smatrati prijave poslate na adresu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave koje se ne podnesu u određenom roku kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom ili netačnom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Broj: 324-07-275/2013-02 U Beogradu, 29. novembra 2013. godine Elektronsku verziju konkursa možete preuzeti ovde.