Законом о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) уређују се услови стављања у промет детергента и начина обележавања. За све сурфактанте у детергентима захтева се да испуњавају критеријуме потпуне аеробне биоразградљивости. Детергент се може ставити у промет ако сурфактант садржан у том детергенту испуњава критеријуме потпуне аеробне биоразградивости. Изузетно, дозвољено је да детергенти који се користе за индустријску употребу садрже сурфактант који не испуњава критеријуме потпуне аеробне биоразградљивости већ услове примарне  биоразградљивости, под условом да је за такав сурфактант издато одобрење за коришћење од стране министарства надлежног за заштиту животне средине или је у ЕУ издат акт којим се одобрава коришћење оваквог сурфактанта.

Напомена: На сурфактант који је активна супстанца у складу са законом којим се уређују биоцидни производи и који се користи као дезинфицијенс, а који је уписан у Листу I – Листа активних супстанци или Листу Ia - Листа активних супстанци садржаних у биоцидном производу мањег ризика, односно ако је за биоцидни производ који садржи тај сурфактант издат акт којим се одобрава његово стављање у промет, не примењују се методе испитивања потпуне и аеробне биоразградљивости сурфактанта.

Како се класификују детергенти?

Сваки детергент који се ставља у промет било да је намењен за општу употребу или за индустријске или професионалне сврхе, мора да буде класификован у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", бр. 105/13, 52/17 и 21/19).

Који подаци се наводе у безбедносном листу детергента?

Безбедносни лист за сваки детергент који се ставља у промет било да је намењен за општу употребу или за индустријске или професионалне сврхе израђује се у складу  са Правилником о садржају безбедносног листа ("Службени гласник РС", број 10/11). Поред информација које су прописане за сваку хемикалију, безбеносни лист детергента треба да садржи и информацију о потпуној аеробној биоразградљивости сурфактаната у том детергенту или информацију да је за тај сурфактант издато одобрење за коришћење, која се  наведи у Поглављу 12. Екотосиколошки подаци или у Поглављу 15. Регулаторни подаци. Податке о биоразградљивости сурфактанта произвођач детергента дужан је да прибави од снабдевача сурфактанта од кога набавља сурфактант.

Како се обележавају детергенти? 

Сваки детергент који се ставља у промет, мора да буде обележен у складу са прописима о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија. Детергенти који су намењени за општу употребу обележавају се  у складу са специфичним начином обележавања за детергенте у складу са Правилником о детергентима („Службени гласник РС“, број 25/15).

Уколико се детергент користи у индустрији или за професионалне сврхе и  одговарајућом техничком документацијом или безбедносним листом даје довољно информација (података) даљим корисницима о њему, не мора да се обележи у складу са специфичним начином обележавања детергената намењених за општу употребу, већ је пожељно да на етикети/амбалажи детергента намењеног даљим корисницима буде истакнуто обавештење: „Само за професионалну употребу”.

Детергент који има двојну намену, односно намењен је и за општу употребу, мора да буде обележен у складу са специфичним захтевима који су прописани за обележавање детергената за општу употребу. Препорука је да детергенти намењени за индустријске или професионалне сврхе који се дистрибуирају преко велепродаја, а које су доступне и потршачима (нпр. „Cash & Carry“ велепродаје), имају на амбалажи/етикети и обавештења о потребним мерама предострожности, односно додатне информације у циљу обавештавања потрошача о безбедном коришћењу ових производа.

Напомена: Свако појединачно паковање детергента које се ставља у промет мора бити обележено у складу са наведеним прописима. Oбележавање појединачног паковања детергента, подразумева обележавање производа којим рукује потрошач. Обележавања појединачних комада или посебних међупаковања у амбалажи није предмет наведених прописа, а то су нпр. комадно паковање компримованих таблета детергента или течног детергента упакованог у фолију 3 или у растворљивом бесконачном цреву у тачно одређеним дозама, који су спремни за употребу, осим у случају када се наведени појединачни комади продају засебно, т.ј. ван оригиналне амбалаже.

Који су специфични елементи обележавања детергента који су намењени за општу употребу?

У складу са Правилником о детергентима („Службени гласник РС“, број 25/15) елементи обележавања у складу са специфичним начином обележавања за детергенте који су намењени за општу употребу:

1. Општи подаци

2. Специфични подаци

3. Елементи обележавања детергента о мерама предострожности

4. Елементи обележавања који се односе на детергенте за прање веша

Листа о саставу детргента и доступност података

Произвођач детергента који је намењен општој употреби дужан је да на својој интернет страни објави следеће податке из Листе о саставу детергента:

 • називе састојака детeргента - називи се дају по INCI номенклатури или према Европској фармакопеји, а ако ови називи нису доступни уобичајени хемијски назив или  назив према IUPAC номенклатури;
 • мириси, етарска уља и агенсе за боју приказују се као појединачни састојак, осим алергена који улазе у састав мириса, када су присутни у концентрацији већој од 0.01%.
 • интернет страна мора бити доступна јавности и мора се редовно ажурирати.

Листа о саставу детергента намењеног за општу употребу, садржи следеће:

 • назив детергента;
 • податке о произвођачу ( адреса, е-маил, тел.број);
 • податке о свим састојцима детергента, датих по заступљености масеног удела  израженог у процентима, од највећег до најмањег, приказаним у следећим опсезима:
 • више од 10 % (≥10%),
 • од 1 % до 10 % (1-10%),
 • од 0,1 % до 1 % (0,1-1%),
 • мање од 0,1 % (<0,1%).

Нечистоће се не сматрају састојцима и не наводе се.

За сваки састојак детергента наводи се: хемијски назив или назив према IUPAC номенклатури; CAS број; и ако су доступани назив према номенклатури INCI (Међународна номенклатура козметичких састојака) и назив из европске фармакопеје.

Мириси, етарска уља или агенси за бојење, наводе се као појединачни састојак, а супстанце које улазе у њихов састав не наводе се, осим алергена који улазе у састав мириса, када су присутни у концентрацији већој од 0,01%.

Називи алергена наводе се према прописима којим се уређују козметичка средства.

Забране и ограничења коришћења и стављања у промет хемикалија које се односе на детергенте 

Нонилфенол, C6H4(OH)C9H19, CAS No. 25154-52-3, EC No. 246-672-0 и Нонилфенол етоксилате, (C2H4O)nC15H24O: забрањено је користити као састојке у детергентима у концентацијама једнаким или већим од 0,1 % када су детергенти намењени за професионално или индустријско чишћење и чишћење у домаћинству.

Перфлуороктан сулфонати, (Perfluorooctane sulfonates, PFOS), C8F17SO2X, X= OH, OM+, халиди, амиди и други деривати укључујући и полимере: забрањено је користити или стављати у промет у детергентима уколико је концентрација PFOS једнака или већа од 10 mg/kg (0,001 %).

Карциногене, мутагене и токсичне по репродукцију - CMR – супстанце: Уколико је неки од састојака детергента намењеног за  општу употребу, класификован у класу опасности: карциногено, мутагено и токсично по репродукцију, тај састојак се не сме користити у концентацијама већим или једнаким од:

 • специфичних граничних концентрација датих у Cписку класификованих супстанци
 • општих граничних концентарција датих у Правилнику о класификацији паковању, обележавању и оглашавању хемикалија и одређеног производа

Фосфор: Забрањено је стављање у промет детергента за општу употребу, ако је укупан садржај фосфора у детергенту једнак или већи од 0,5 грама у препорученој количини детергента који се користи у главном циклусу процеса прања при стандардном пуњењу машине за прање веша као што је дефинисано у Делу 1Б. Прилога 2 за воду велике тврдоће:

1) за средње запрљан веш у случају када се користе као универзални детергенти;

2) за слабо запрљан веш у случају када се користе као детергенти за осетљиве тканине.

Забрањено је стављање у промет детергента за машинско прање посуђа за општу употребу, ако је укупан садржај фосфора у детергенту једнак или већи од 0,3 грама у стандардној дози дефинисаној у Делу 1Б. Прилога 2 Правилника о детергентима.

Који подаци су неопходни за упис детергента у Регистар хемикалија?

Поред података који се достављају приликом уписа у Регистар хемикалија за сваку хемикалију, произвођач или увозник детергента мора да достави додатне податке о свим сурфактантима садржаним у детергенту (о произвођачу сурфактанта; земљи порекла; трговачком имену; биоразградљивости).

Напомена: У складу са Законом о хемикалијама произвођач детергента је правно лице или предузетник који ставља детергент или сурфактант у промет, а који исте производи, увози или који мења карактеристике детегрента и пакује односно мења обележавање детергента.

Упутство о начину обележавања детергената