Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu

Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na:

 • indentifikaciju poslova koji proističu iz zakonskih odredbi kojima se uređuje oblast finansijskog poslovanja i kontrole u ministarstvu, kao i iz strategije razvoja i akcionih planova ministarstva i Vlade i izradu priloga i mišljenja uvezi sa pripremom Fiskalne strategije za narednu i sledeće dve godine, predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu, operativnih finansijskih planova i godišnjeg finansijskog izveštaja;
 • izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike, odnosno vrši procenu finasijskog efekta finansiranja aktivnosti ministarstva na budžet, po aktu koji potpisuje ministar, ili lice koje on ovlasti, a koji na predlog ministarstva, radi usvajanja razmatra Vlada;
 • obradu podataka za isplatu drugih primanja i naknada zaposlenih i angažovanih lica, nabavku osnovnih sredstava, opreme i kancelarijskog materijala, službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu;
 • vođenje internih poslovnih knjiga i usklađivanja istih sa glavnom knjigom Trezora;
 • organizaciju i vršenje finansijskih i funkcija isplata svih programa koji definišu uslove i načine subvencionisanja korisnika prava subvencija iz budžeta;
 • praćenje realizacije finansijskih i materijalnih sredstava kao i zakonsko, namensko, ekonomično i svrsishodno trošenje budžetskih sredstava za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine kao i usklađenosti sa dinamikom realizacije plana javnih nabavki;
 • kontrolu validnosti knjigovodstvene dokumentacije i praćenje realizacije budžeta za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa godišnjim planom i odobrenim mesečnim kvotama;
 • pripremu predloga finansijskog plana za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine, za izradu zakona o budžetu;
 • pripremu finansijskog plana za programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine;
 • pripremu predloga godišnjeg plana nabavki i javnih nabavki za ministarstvo u skladu sa finansijskim planom ministarstva;
 • planiranje dinamike javnih nabavki u zavisnosti od obima i dinamike pristizanja inicijalnih akata organizacionih jedinica u skladu sa odobrenim sredstvima u budžetu ministarstva za te namene;
 • obradu tenderske dokumentacije;
 • pravne poslove u vezi sa javnim nabavkama; poslove na izradi pravilnika i procedura rada za poslovne procese iz domena finansijskog upravljanja i kontrole u ministarstvu;
 • obavlja analize i u skladu sa propisima predlaže rešenja ministru za finansiranje aktivnosti ministarstva koje nisu planirane ili za koje nisu planirana sredstva ili nisu planirana sredstva u dovoljnom iznosu;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za finansijsko upravljanje i kontrolu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odeljenje za budžet
 • Odeljenju za poslove Zelenog fonda