ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА "ДИВЧИБАРЕ"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА "ДИВЧИБАРЕ"

ZS Divčibare

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Заштићено станиште „Дивчибаре”.

ЗС „Дивчибаре” налази се у западном делу централне Србије, у средишњем делу планине Маљен, у оквиру комплекса Ваљевских планина. Административно припада територији града Ваљево и заузима централни положај у туристичком месту Дивчибаре.

Подручје које се предлаже за заштиту је део простране планинске површи и представља остатак некадашње Велике дивчибарске тресаве која је данас сведена на уски простор у окружењу туристичког центра. Састоји се од шумских екосистема утиснутих у влажне еутрофне и мезотрофне травне формације и садржи вредне флористичко-вегетацијски елементе. Са становишта потреба и циљева заштите природе, влажна станишта на Дивчибарама су значајна за очување на националном и међународном нивоу.

ЗС „Дивчибаре” обухвата површину од 50 hа 30 a 63 m2, на којој је утврђен режим заштите II (другог) степена. Према структури површина KO Дивчибаре по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у државном (36,31%), приватном (46%), јавном (15,26%) и друштвеном (2,43%) власништву.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ЗС „Дивчибаре” сврстава се у II категорију – заштићено подручје регионалног, односно великог значаја.

ЗС „Дивчибарe” је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) у обухвату eколошки значајног подручја под редним бр. 33 – „Ваљевске планине”, односно међународно и национално значајног подручја за птице „Ваљевске планине RS025 IBA” и одабраних подручја за дневне лептире (PBA) „Повлен 15” и „Маљен-Сувобор 39”.

Завод за заштиту природе Србије доставио је 26. децембра 2022. године Студију заштите Заштићеног станишта „Дивчибаре” Министарству заштите животне средине као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе природе.