ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ДОЛИНЕ КОД ПАДИНЕ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ДОЛИНЕ КОД ПАДИНЕ”

Padina

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Долине код Падине”.

СРП „Долине код Падине” налази се у Војводини, у Јужнобанатској лесној заравни, на подручју општине Ковачица, и обухвата локалитете Долина и Алаш (у оквиру Алашке долине) и локалитете Вишњичкова и Риба (у оквиру Кутне долине), који се простиру јужно и југоисточно, односно североисточно од сеоског насеља Падина.

Долине код Падине имају и национални и међународни значај услед присуства знатног броја ретких и угрожених дивљих врста биљака и животиња присутних на светским, европским и националним црвеним листама, очуваних реликтних станишта панонских лесних степа и јединствене лесне долине.

Циљ предлога заштите је очување и одрживо коришћење природних вредности подручја на ком су, захваљујући неизмењеној или незнатно измењеној природи, станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста.

Укупна површина СРП „Долине код Падине” износи 141,93 ha. Према структури површина по власништву у КО Падина, површине у заштићеном подручју су у државној (40,9%), јавној (23,8%), задружној (0,54%), приватној (4,38%) и другој (31,1%) својини. На подручју СРП „Долине код Падине” установљавају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена.

У складу са поступком вредновања, утврђеним Правилником о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), СРП „Долине код Падине” испуњава услов за проглашење заштићеног подручја I категорије – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

Подручје долине код Падине је 2020. године је идентификовано као међународно и национално значајно подручје за птице под називом „Јужни Банат” (RS058IBA), односно представља eколошки значајно подручје Републике Србије, сходно Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10).

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 1. августа 2022. године Студију заштите Специјалног резервата природе „Долине код Падине” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.