ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „СЛАТИНЕ СРЕДЊЕГ БАНАТА”

PIO Slatine srednjeg Banata

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната”.

Заштићено подручје „Слатине средњег Баната” налази се у АП Војводини, у Севернобанатском и Средњебанатском управном округу. Простире се дуж реке Тисе и Кикиндског канала, између насеља Иђош, Сајан, Бочар, Ново Милешево и Меленци.

ПИО „Слатине средњег Баната” простире се у оквиру дванаест просторних целина, које се налазе на територији четири општине и осам припадајућих катастарских општина, укупне површине 9.329,31 ha, на којој су успостављена два режима заштите. Режим II степена заштите обухвата 2.489,91 ha (26,69%), а режим заштите III степена 6.839,40 ha (73,31%) од укупне површине предложене за заштиту. Према структури површина катастарских општина (КО Кумане, КО Нови Бечеј, КО Меленци, КО Ново Милошево, КО Бочар, КО Сајан, КО Иђош, КО Падеј) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (76,71%), приватној (11,06%), јавној (10,88%), задружној (0,63%) и другим облицима (0,72%) својине.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ПИО „Слатине средњег Баната” сврстава се у II категорију – покрајинског/регионалног, односно великог значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) подручје слатина средњег Баната је издвојено као међународно значајно подручје за биљке (IPA/Important Plant Аrea) под називом „Средњи Банат I (део: Острово)”, које припада eколошки значајном подручју Републике Србије под редним бр. 8 – „Слано копово”.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 23. јануара 2023. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната” Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања овог обавештења престаје да важи Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната”, објављено на веб презентацији Министарства заштите животне средине 15. августа 2019. године.

Извод из Студије заштите можете преузети овде.