Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10- исправка,  14/16, 95/18- др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”.
ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” налази се на територији града Београда, на подручју градских општина Земун и Палилула. Циљ предлога заштите је очување темељних природних вредности, односно изворних, репрезентативних и естетских одлика предела, као и стварање услова за одрживо и контролисано коришћење простора.
ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” обухвата две простране плавне зоне на левој обали Дунава – Црвенка (Бељарица) и Кожара, испресецане рукавцима (Дунавцима) и бројним барама и мртвајама. Форланд леве обале Дунава код Београда је, поред Горњег Подунавља и Ковиљско-Петроварадинског рита, једна од највећих плавних зона у целој Србији, од великог значаја за еколошки интегритет екосистема Дунава. У појасу између насипа и реке (форланд) одржава се природни водни режим „зеленог коридора” који укључује ритове, аде, плавне шуме, кубике, рукавце и друга влажна станишта. Будући да  пружају уточиште за многе ретке и угрожене биљне и животињске врсте, плавне површине уз Дунав представљају изузетно важна подручја са аспекта заштите биодиверзитета и очувања природних вредности. Простор данашњег Форланда представљао је у скоријој прошлости део великог плавног подручја између Тамиша и Дунава, познатијег као Панчевачки рит.
Подручје ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” прекрива углавном шумска вегетација, која укључује и аутохтоне водоплавне шуме врбе и тополе. На заштићеном подручју је регистровано око 136 врста птица, међу њима и строго заштићене врсте: орао белорепан (Haliaeetus albicilla), црна рода (Ciconia nigra) и патка њорка (Aythya nyroca). Присутна водена и влажна станишта су важна као репродуктивни центри за водоземце и гмизавце и као плодишта више врста речних риба.
Укупна површина ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” износи 1858,0541 hа. Својим већим делом (1854,9324 hа) припада територији градске општине Палилула (КО Ковилово и КО Борча), а мањим (3,1217 ha) територији градске општине Земун (КО Батајница). Према структури површина катастарских општина по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја налазе се у државној својини (99,90%), као и у својини Града Београда (0,10%).
На подручју ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” установљавају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена. Под режимом заштите II степена је 28,12% заштићеног подручја, односно локалитети Кубици, Кожара и Црвенка, док су преостале површине, које припадају КО Борча и КО Ковилово, под режимом заштите III степена.
У складу са поступком вредновања, утврђеним Правилником о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПИО „Форланд леве обале Дунава код Београда” испуњава услов за проглашење заштићеног подручја III категорије – заштићено подручје локалног значаја.
Подручје форланда Београда припада eколошки значајном подручју Републике Србије, које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10) издвојено под редним бр. 22 – „Ушће Саве у Дунав” и идентификовано као међународно и национално значајно подручје за птице (RS017IBA).
Завод за заштиту природе Србије предлаже да управљање Пределом изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда” буде поверено Јавном предузећу „Србијашуме” из Београда.
Завод за заштиту природе Србије доставио је 16. априла 2021. године Студију заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда” Секретаријату за заштиту животне средине града Београда. Даном постављања обавештења на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 7. Закона о заштити природе природе.